Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom

Prihlásenie

Vzdelávaci program

Školský vzdelávací program

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA 

DUBNICA NAD VÁHOM

Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

 

Centrum priemyselného vzdelávania

 

 

 


 

 

 ŠTUDIJNÝ ODBOR:   26 75 M elektrotechnika  skratena_cast_SkVP_odbor_26_75_M_elektrotechnika.pdf

                                       23 81 M strojárstvo

 skratena_cast_SkVP_odbor__2381_M_strojarstvo.pdf

                                        23 87 M mechatronika 

skratena_cast_SkVP_odbor_2387_M_mechatronika.pdf

                                         39 17 M 03 technické a informatické služby - elektrotechnika  skratena_cast_SkVP_odbor__3917_M_03_TIS.pdf

 

 

ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE

 

Kontakty pre komunikáciu so školou:

 

Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

Fax

e-mail

Iné

Ing. Pavol Bagin

Riaditeľ

042 4422 243

0424 425 727

spsdub@spsdub.sk

www.spsdub.sk

Ing. Michal Jančo

Mgr. Miloš Bezák

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

042 4422 243 kl.15

 

janco@spsdub.sk

bezak@spsdub.sk

 

Ing. Milan Bahno

Vedúci pre praktické vyučovanie

042 4422 243 kl.51

 

 

 

Ing. Miroslav Matiaš

Zástupca riaditeľa pre ekonomické činnosti

042 4422 243 kl.11

 

 

 

Mgr. Miroslava Punová

Výchovný poradca

042 4422 243 kl.33

 

 punova@spsdub.sk

 

 

Zriaďovateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor školstva

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

 

Tel.: 032 6537 204

e-mail:  katarina.duchova@tsk.sk

Dubnica nad Váhom, 28. 08. 2008         

 

CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 26 75 6 elektrotechnika vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných študijných odborov
26 elektrotechnika. Poslanie školy vyplýva aj zo Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom.

Hlavným cieľom školy je kvalitná príprava žiakov pre potreby praxe a ďalšie formy štúdia. Tento cieľ bude škola plniť upevňovaním odborného charakteru a vytváraním podmienok pre praktické činnosti a ich rozvoj. Uvedený cieľ je možné dosiahnuť uplatňovaním produktívnych vyučovacích metód, ktoré podporujú činnostnú formu výučby. Praktické činnosti podobné ako v praktickom živote patria medzi hlavné motivačné činitele, ktoré žiakom uľahčujú osvojovanie poznatkov, zručností a postojov. Musí to byť najmä kvalitná práca predmetových komisií a dôsledné zohľadňovanie požiadaviek  pri príprave školských vzdelávacích programov, ktoré vyplývajú z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu práce, regiónu alebo špecifickým podmienkam školy.

Škola si za základné priority vytýčila predovšetkým :

-          prácu na PC

-          byť odborníkom vo svojom odbore

-          ovládať cudzie jazyky

-          byť doma v ekonomickom myslení

Uvedené priority sa stávajú čoraz dôležitejšími pre jednotlivca, od ktorého sa vyžadujú pre výkon povolania také kľúčové kompetencie, ktoré umožnia zastávať celý rad pozícií a funkcií, pričom pri realizácii cieľov je potrebné si uvedomiť, že súčasný svet sa vyznačuje rýchlymi zmenami, explóziou informácií a rýchlym tempom inovácií, najmä v oblasti informačných technológií. Škola musí u všetkých žiakov rozvíjať také kľúčové kompetencie  /zručnosti, schopnosti/, ktoré sú využiteľné vo väčšine povolaní na riešenie celého radu problémov,  ktoré im umožnia úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote.

Jednou  zo  základných  úloh  našej školy je príprava žiakov na úspešné a vysoko odborné uplatnenie sa na trhu práce, ako aj v ďalšom štúdiu.

Z uvedeného nám vyplýva, že najlepším odborným vzdelaním sa stáva dobré všeobecné vzdelanie /obsahujúce základy techniky, technológie a ekonomiky/, ktoré umožňuje človeku lepšie sa adaptovať na neustále zmeny, ako úzka špecializovaná príprava na povolanie. Kvalitné vzdelanie je rozhodujúcim zdrojom budúceho rozvoja, prosperity a konkurencieschopnosti Slovenska. 

Poslaním našej školy  je nielen odovzdávanie vedomostí,  príprava našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale chceme formovať aj  postoje mladých ľudí, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácii k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálnemu správaniu, k etike, sebaregulácii ako vyjadreniu schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú zamerané na:

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:

·         umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov,

·         vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,

·         podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadania žiakov,

·         formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu,

·         vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,

·         poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti,

·         poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase,

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:

a)       prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:

·         uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového vyučovania,

·         zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzích jazykov dobudovaním jazykového laboratória, získaním kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov ,

·         skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií dobudovaním špecializovaných učební a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií,

·         zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom odbore elektrotechnika,

·         zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,

·         rozvíjať špecifické záujmy žiakov,

·         vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní,

·         zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky,

·         zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.   

b)      posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:

·         rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,

·         podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,

·         rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov. 

c)       podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:

·         rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – rodičom,

·         rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov,

·         vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,

·         odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd,

·         viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,

·         zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,

·         nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,

·         presadzovať zdravý životný štýl,

·         vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,

·         vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.

 

d)       skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom:

·         zapojiť rodičov do procesov v škole, najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľno- časových aktivít,

·         podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu,

·         aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odbornej praxe,

·         spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky zamestnanosti v Dubnici nad Váhom a našom regióne,

·         vytvárať spoluprácu so školami na Slovensku a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúsenosti a poznatky,

·         rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov.

e)       zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:

·         zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,

·         vybudovať viacúčelové športové ihrisko,

·         dokončiť rekonštrukciu hygienických priestorov školy,

·         využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty, 

·         pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.

Charakteristika školy

Škola má pavilónový charakter. Učebne, laboratóriá a dielne sú v troch budovách areálu. V spojovacej časti, medzi hlavnou budovou a dielňami, sú priestory manažmentu školy, hospodársky úsek a zborovňa. V suteréne spojovacej časti sú šatne. Škola má vlastnú kotolňu, kuchyňu, jedáleň, kultúrnu sálu, telocvičňu a ihrisko. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí. Na škole je 24 učební s kmeňovými triedami. Z toho v  študijnom odbore elektrotechnika je na škole 8 tried. V študijnom odbore mechatronika je 8 tried a v študijnom odbore strojárstvo a technické a informatické služby sú po 4 triedy.  Odborné učebne elektrotechniky, mechatroniky a strojárstva a jazyková učebňa sú vybavené potrebnou didaktickou technikou. Laboratóriá sú: chemické, elektrotechnické, strojárske, mechatronické, automatizačné, mikroprocesorovej techniky, výpočtovej techniky pre CNC stroj a 3D odmeriavanie a školské výpočtové laboratórium s piatimi učebňami a učebne strojopisu a ekonomiky. Laboratóriá sú vybavené  PC s potrebným softvérom  podľa požiadaviek študijných odborov. Vybavenie školských dielní sa priebežne dopĺňa zariadeniami, ktoré zvyšujú úroveň školy a hlavne kvalitu prípravy žiakov pre prax. V tomto školskom roku škola získala 3D odmeriavacie zariadenie, ktoré v rámci kontroly a merania zvyšuje kvalitu prípravy a efektivitu práce žiakov v študijnom odbore mechatronika a strojárstvo.

V tomto školskom roku sa podarilo v spolupráci so sponzormi a občianskym združením PRIEMYSLOVÁK zabezpečiť vyučovanie praktických činností na novom CNC sústruhu značky Gildemeister s najnovším riadiacim systémom Sinumerik 840D ShopTurn, ktorý umožňuje dialógové dielenské programovanie.

Školské dielne majú CNC sústruh, frézársku, sústružnícku, zámočnícku, stolársku, elektroinštalačnú dielňu, navijáreň a dielňu praktickej elektroniky. V elektroinštalačnej dielni  sa začalo vyučovať v nových rekonštruovaných priestoroch, ktoré boli vybavené novými  pracovnými stolmi so zabudovanou inštaláciou 230V/24V, s istením pomocou prúdového chrániča. V učebni navíjania a montáží sme pokračovali vo vyučovaní osadzovania SMD plošných spojov technológiou SMT. V tomto školskom roku sa pokračovalo vo vyučovaní na novom číslicovo riadenom stroji – elektroiskrovej rezačke riadenej počítačom.

 

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

 

Absolventi majú viacodborové uplatnenie, so schopnosťou zamestnať sa v oblasti IKT, strojárstva, elektrotechniky, ekonomiky, mechatroniky a v súkromnom živnostenskom podnikaní.

Škola vychováva absolventov ako jediná v regióne v grafických systémoch, kde je pilotnou školou vo výučbe v rámci Slovenska. Grafické systémy – sú to programy na konštruovanie, projektovanie, technické výpočty, programovanie CNC, kreslenie elektrotechnickej dokumentácie (elektrotechnických schém, elektroinštalácií).

Uplatnenie našich absolventov v ZTS elektronika, Konštrukta Industry, Metalurg Steel a.s.,  Power One, Jamp Svorada s.r.o., SAUER DANFOS s r.o. Dubnica nad Váhom, Enics Slovakia, s r.o., EVPÚ, a.s. Nová Dubnica, v automobilovom priemysle a v  ďalších firmách regiónu.

Záujem o štúdium na škole prekračuje  dvojnásobne kapacitu prijatia do prvých ročníkov.

Škola využíva v rámci výučby moderné zariadenia, programovateľné obrábacie stroje, elektrické pohony, zariadenie výkonovej elektroniky, automatizačnej techniky a informačno-komunikačných technológií.

Rozšírenie výučby v rámci CAD/CAM systémov – SolidEdge, NX – CAM, 3D meracie zariadenie.

V učebných osnovách študijných odborov mechatronika a strojárstvo sa zaradilo do tretieho ročníka vyučovanie praktických činností na 3D meracom systéme XOrbit 55 od firmy Wenzel. Žiaci tu získajú základné vedomosti a zručnosti pri meraní súčiastok pomocou 3D programovateľného stroja, pri vyhodnocovaní rozmerov a odchýlok tvarov a polohy.

Výučba softvérových technológií, ktoré sú požadované okolitými firmami (MS OFFICE, AutoCad, Pro/Engineer, SolidEdge, OrCad, EPLAN, STEP7)

Na vysokej úrovni je aj výučba technických pracovníkov  v oblasti cudzích jazykov, čo umožňuje ich uplatnenie v zahraničných firmách.

Tradícia, silné strojárske a elektrotechnické zázemie v regióne Dubnice nad Váhom dáva dobrý predpoklad uplatnenia sa našich absolventov na tomto trhu práce, pričom škola má oveľa väčšie predpoklady sa rozvíjať a modernizovať.

Výborná spolupráca  je hlavne  s firmami, Konštrukta Industry, a.s. Trenčín, ZVS Dubnica n/V,

ZTS Elektronika ES, a.s. Nová Dubnica, EVPÚ, a.s. Nová Dubnica, Jamp Svorada s.r.o. a inými.

Trvalý záujem zo strany študentov a rodičov o študijné odbory školy.

Úspešné umiestňovanie absolventov školy na technických univerzitách doma aj v zahraničí.

Úzka prepojenosť teoretického a praktického vyučovania.

Priama finančná podpora učiteľov a študentov cez úlohy zadané okolitými firmami a následné vyhodnotenie najlepších riešiteľov pred celým kolektívom školy, za účasti TOP manažérov okolitých firiem /EVPÚ, Konštrukta Industry/.

Nadštandardné vybavenie školy výpočtovou technikou.

Intenzívne využívanie IKT vo vyučovacom procese.

Vhodná skladba študijných odborov odpovedajúca potrebám regiónu a následnému univerzitnému štúdiu.

Pravidelné umiestňovanie študentov školy na bodovaných miestach súťaží SOČ, ZENIT, SYGA, jazykové a matematické olympiády a podobne v celoštátnych aj medzinárodných  kolách.

Realizácia kurzov a školení v akreditovaných oblastiach pre učiteľov, zamestnancov štátnej sféry, dôchodcov a podobne.

Spolupráca s družobnými školami  SPŠ Smíchov so sídlom v Prahe a SPŠS Vsetín.

Dlhoročná dobrá spolupráca  našej školy je medzi STU Materiálovo-technologickou fakultou v Trnave, Trenčianskou univerzitou a Žilinskou univerzitou.

Škola má vypracovaný dobrý systém previazanosti medzi školou a trhom práce.

Má dobre vybudované multimediálne učebne pre výučbu nielen odborných predmetov, ale aj pre výučbu cudzích jazykov.

Na škole je výchovný poradca a školský psychológ, ktorí poskytujú kvalitnú odbornú a poradenskú činnosť.

Škola má výhodnú geografickú polohu v regióne.

Má dobrú dostupnosť VŠ vzdelania a uplatnenia absolventov na trhu práce, resp. v praxi.

Niektorí učitelia sa podieľajú na vyučovaní odborných predmetov na MTF Trnava - detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom a  TU v Trenčíne.

Ekonomické a elektrotechnické predmety v študijnom odbore TIS majú univerzálnejšie  uplatnenie v praxi /úrad práce nevedie v evidencii  nezamestnaných z odboru TIS/, preto bude potrebné  pokračovať v príprave týchto absolventov na našej škole ako odborníkov pre okolitú prax.

Učitelia TIS vychovávajú absolventov v európskej dimenzii vzdelávania, t.j. v dvoch cudzích jazykoch, právnej náuke, obchodnej,  pracovnej a živnostenskej legislatíve a v praktickom využívaní IKT.

Študenti školy majú možnosť zúčastňovať sa pravidelných súťaží, organizovaných Centrom voľného času v Trenčíne, pričom škola im bude vytvárať tie najlepšie podmienky pre tieto aktivity.

Študenti školy majú možnosť širokého športového vyžitia, čo umožňuje zvládať fyzické a duševné zaťaženie v budúcom povolaní.

 

Kompetencie absolventa

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito  kompetenciami:

Kľúčové kompetencie

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3A smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií  ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

a)      Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu žiakov aj zo znevýhodnených sociálnych skupín.

Absolvent má:

-                vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

-                reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

-                podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

-                vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

-                aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,

-                vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

-                štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

-                navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

-                osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

-                spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

-                orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

-                vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

-                vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

-                rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

-                ovládať operácie pri práci s počítačom,

-                pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

-                pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie vrátane možnosti učenia sa formou on-line,

-                oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

b)      Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.

Absolvent má:

-                významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

-                vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať

-                overovať a interpretovať získané údaje,

-                rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

-                rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

-                samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

-                predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

-                ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

-                samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

-                vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

-                určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-                stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

-                plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

-                overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

-                mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

-                prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

-                predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-                prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

c)       Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod.  Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

-                objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať na tento účel rôzne všeobecne platné pravidlá,

-                získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

-                zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

-                určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

-                vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

-                poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

-                vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

-                spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.

d)      Podnikateľské spôsobilosti

Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské výkony.  Učiť sa, ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak. Je potrebné vyvíjať motivačné opatrenia. Investovanie do ľudských zdrojov tiež znamená umožniť jednotlivcom, aby si riadili vlastné „životné portfóliá“ a zviditeľniť im širší rozsah vzdelávacích cieľov. Tvorivé a inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti  založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je nový model riadenia.

Absolvent má:

­          vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať,

­          orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

­          vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,

­          samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,

­          viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

­          pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,

­          využívať marketingový manažment,

­          rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

­          vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,

­          ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

­          zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými požiadavkami a potrebami,

­          využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

­          pracovať s materiálmi a informáciami aspoň v jednom cudzom jazyku,

­          ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

­          rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

­          myslieť systémovo a komplexne,

­          prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,

­          ovládať podstatu systémovej analýzy,

­          rešpektovať právo a zodpovednosť,

­          mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa  zmeneným pracovným podmienkam,

­          sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

­          poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na  povolanie,

­          mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesii a vzdelávacej ceste,

­          mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

­          robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,

­          chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

­          dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

e)         Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom, a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom prispievajú k životu a práci v spoločnosti založenej na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratickému systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na Zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumenia si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.  

Absolvent má:

-          porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

-          uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

-          konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

-          poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

-          orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

-          uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

-          poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

-          /uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

-          pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

-          chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných chorôb, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

-          uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenie,

-          chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

-          tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

-          dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbii a diskriminácii,

-          konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

-          uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

-          zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

-          uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

-          podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah.

            Všeobecné kompetencie

Absolvent má:

-                zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

-                vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

-                ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

-                získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

-                uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

-                pracovať s pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

-                chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

-                vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

-                vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

-                pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

-                v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

-                v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

-                s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

-                v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

-                chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

-                mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

-                uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

-                chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),

-                v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,

-                vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

-                rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok,

-                vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

-                poznať základné algoritmy a elementárne príkazy vyššieho programovacieho jazyka

-                osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

-                cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,

-                rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,

-                rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,

-                vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,

-                aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

-                poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

-                chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

-                vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

-                prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,

-                uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

-             ovládať a dodržiavať zásady pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe

         a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

Plánované aktivity školy

Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity školy poskytujú žiakom možnosť zmysluplného využitia voľného času. Záujmové krúžky tvoria prevažnú časť voľnočasových aktivít našich žiakov. Výber z ponuky je veľmi pestrý. Každý žiak si môže vybrať záujmový krúžok podľa vlastného uváženia a potreby. Uvedená forma využitia voľného času sa javí ako najlepšia, nakoľko dáva príležitosť  mladému človeku na sebarealizáciu a môže si nielen overiť svoje schopnosti, ale aj ich ďalej rozvíjať.

Škola  ponúkla 23 krúžkov, do ktorých sa zapojilo 660 žiakov našej školy a základnej školy.

Záujmové aktivity:

1)       Krúžok strojársky CNC

2)       Krúžok mechatroniky

3)       Krúžok  SOČ - ELE

Krúžok  SOČ – STROJ

krúžok  SOČ – EKONOMIKA

4)       Elektronika pre domácnosť

5)       Krúžok internetu  a programovania

6)       Krúžok matematický

7)       Krúžok tvorby školského časopisu

8)       Krúžok písania na PC    (strojopis desiatimi prstami)

9)       Krúžok INVESTLAND

10)   Krúžok basketbalový a florbalový

11)   Krúžok volejbalový

12)   Posilňovanie

13)   Krúžok futsalový

14)   Krúžok  aerobik

15)   Krúžok digitálnej fotografie

16)   Krúžok turisticko-internetový

17)   Šachový krúžok

18)   Krúžok Carvingového lyžovania  

19)   Spoločenskovedný krúžok

20)   Lezecký krúžok           

21)   Stolnotenisový krúžok

Súťaže:

·         Jazykové olympiády

·         Matematické olympiády

·         Stredoškolská odborná činnosť

·         Súťaže Zenit

·         Súťaž SYGA, organizuje Siemens

·         Strojárska olympiáda

·         Súťaže v grafických systémoch

·         Súťaž cvičných firiem

Športovo-turistické akcie

·         Družobné športové stretnutia vo volejbale, futbale, florbale so SPŠS Praha

·         Mikulášsky volejbalový turnaj dubnických škôl

·         Vianočný nohejbalový turnaj

Exkurzie

·         Exkurzie so zameraním na elektrotechnické prevádzky

·         Exkurzie so zameraním na strojárske prevádzky

Spoločenské a kultúrne podujatia

·         Návšteva divadelného predstavenia

·         Návštevy filmového predstavenia

·         Deň otvorených dverí

·         Ples školy

Mediálna propagácia

·         Prezentácia školy v partnerských školách

·         Príspevky do školského časopisu STEM

·         Aktualizácia webovej stránky – píšu žiaci

Besedy a pracovné stretnutia

·         Ako na trh práce (úrad práce)

·         Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu (riaditeľ školy)

·         Ako sa správne učiť (výchovný poradca)

·         Vydieranie a šikana (psychológ, zástupca polície)

·         Moje skúseností s drogou

·         Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu

Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy.

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 

Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov.

Skúšanie

Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a žiakom.

Hodnotenie

Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia. 

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.

Pravidlá hodnotenia žiakov

Nasledujúce pravidláplatné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:

1.       Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne.

2.       Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií.

3.       Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka.

4.       Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo.

5.       Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva.

6.       Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi.

7.       Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu.

8.       Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne.

9.       V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po vzájomnej dohode.

10.   Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu.

11.   Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu zameriavame predovšetkým na:

·         Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania.

      Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného štúdia.

      Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia:

      Žiak:

-          Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitosti, vzťahy a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských a prírodných javov.

-          Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti.

-          Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť.

-          Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam.

-          Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav.

-          Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.

-          Si osvojil účinné metódy a formy štúdia.

·         Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania.

      Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť o životné prostredie, hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie.

      Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia:

      Žiak:

-          Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie.

-          Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, samostatnosť a tvorivosť.

-          Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.

-          Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval na pracovisku poriadok.

-          Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie.

-          Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci.

-          Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov a náradia, prekonal prekážky v práci.

·         Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania.

      Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií.

     

 

Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia:

      Žiak:

-          Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu.

-          Si osvojil potrebné vedomosti, skúsenosti, činnosti a ich tvorivú aplikáciu.

-          Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti.

-          Preukázal kvalitu prejavu.

-          Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti.

-          Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické reakcie spoločnosti.

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom predmete.

a)       Sebahodnotenie kľúčových kompetencií

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií žiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii s učiteľom a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových kompetencií, ktoré sú uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé položky dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovným poradcom a/alebo so sociológom. Vyjadrenia žiaka môže doplniť učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.

V dotazníku žiak používa nasledovné vyjadrenia:

·         vždy, celkom samostatne, občas s pomocou,

·         väčšinou, väčšinou samostatne, občas s pomocou,

·         takmer vždy, skoro samostatne, s malou pomocou,

·         niekedy samostatne, niekedy potrebujem pomoc,

·         potrebujem pomoc, pretože potom sa mi darí aj samostatne,

·         zriedka, takmer vždy potrebujem pomoc a radu,

·         zatiaľ sa mi nedarí a pod.

Príklady z pripravovaných dotazníkov sú napr.:

Ako mi ide učenie?

·         Učím sa sústredene a samostatne.

·         Plánujem  a organizujem si vlastné učenie.

·         Vyhľadávam a triedim informácie potrebné k učeniu.

·         Vyhodnocujem výsledky svojej práce.

·         Hľadám rôzne možnosti riešenia problému.

Ako viem komunikovať?

·         Dodržiavam dané pravidlá komunikácie.

·         Viem počúvať druhých ľudí.

·         Aktívne diskutujem a argumentujem.

·         Používam rôzne druhy neverbálnej komunikácie.

Ako spolupracuje s druhými?

·         Aktívne pracujem v skupine.

·         Pomáham, podporujem a ocením druhých.

·         Dokážem požiadať o pomoc.

·         Rešpektujem osobnosť druhého.

·         Viem ukončiť prácu v skupine.

b)       Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov

Žiak má možnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj postojmi a vlastnosťami. Zvažuje svoje pozitíva a negatíva, uvažuje nad tým, kde sa dopustil chýb, aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môže odstrániť a ako môže s nimi naďalej pracovať. Učitelia - vyučujúci si pripravia hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa budeme usilovať viesť žiakov k hodnoteniu vlastného pokroku v danom predmete. Žiak touto formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Jednotlivé položky dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovným poradcom a/alebo so sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je písomné zhodnotenie vlastnej aktivity a práce žiakom. Žiaci budú používať techniku voľného písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri vyhodnotení učiteľ použije primeraný komentár (dodržiava pedagogickú etiku) iba v rozhovore so žiakom samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné a dotazníkom môže žiak následne vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma.

Hodnotíme nasledovné:

-          Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia vedomostí, zručností a kompetencií.

-          Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia

-          Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia.

-          Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, projekty, skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaže, hry, simulácie a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod.

-          Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, súťažiach, výstavách a pod.

Obdobie hodnotenia:

-          Denne.

-          Mesačne.

-          Štvrťročne.

-          Polročne.

-          Ročne.

·         Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho programu Centrum priemyselného vzdelávania formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním MS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získané maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.

MS pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí:

·         písomná časť,

·         praktická časť,

·         ústna časť.

Jednotlivé časti maturitnej skúšky (MS) budú vychádzať z kompetencií schváleného školského vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.

písomnej, praktickej a ústnej časti MS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej  téme.

Cieľom písomnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.

Cieľom praktickej časti MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru.

Cieľom ústnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.

MS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na príslušný študijný odbor. Podrobnosti o MS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.

 

skratena_cast_SkVP_odbor_26_75_M_elektrotechnika.pdf

skratena_cast_SkVP_odbor__2381_M_strojarstvo.pdf

skratena_cast_SkVP_odbor_2387_M_mechatronika.pdf

skratena_cast_SkVP_odbor__3917_M_03_TIS.pdf

 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých ŠkVP pre jednotlivé študijné odbory sú k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.