• Kritéria pre vypracovanie KOP

    • KRITÉRIÁ NA VYPRACOVANIE VLASTNÉHO PROJEKTU ( KOP )

      

     Vypracovanie vlastného projektu /KOP/ bude umožnené po splnení nasledovných kritérií :

      

     1/ Začatie vypracovania vlastného projektu (KOP):

      

     Vypracovať komplexnú odbornú prácu bude umožnené žiakom, ktorých hodnotenie z odborných predmetov na konci 2. polroku v druhom a v treťom ročníku nie je horšie ako stupeň  „dobrý“ a známka  zo správania „veľmi dobré“.

     Výnimku tvoria žiacke práce, ktoré sa umiestnili v súťažiach podporovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: SOČ, ZENIT a iné odborné vedomostné súťaže, kde sa žiaci umiestnili na prvých piatich hodnotených miestach v krajskom a celoštátnom kole.

     V špecifických prípadoch, v ktorých kvalita komplexnej  odbornej  práce bude na požadovanej úrovni, riaditeľ školy  môže určiť vykonanie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu.

      

     2/  Zadanie môže zadať len odborník v rámci študijného odboru, ktorý žiak študuje.

      

     3/  Podmienky na realizáciu vlastného projektu (KOP)

     a/ komplexná odborná práca sa zadáva na začiatku 4. ročníka, najneskôr  do 30.9. príslušného školského roku

     b/ zoznam KOP schvaľuje riaditeľ školy najneskôr do 5.10. príslušného školského  roka

     c/zadaná téma, ktorá bola schválená riaditeľom školy je nemenná a nemôže sa už meniť.

     d/realizácia KOP sa môže realizovať na dielňach, v laboratóriách a v rámci krúžkovej činnosti v popoludňajších hodinách pod odborným dohľadom.

      

     4/ Priebežná kontrola vlastného projektu (KOP)

     a/  priebežná kontrola sa vykonáva  zadávateľom práce1 x za mesiac preukázateľným spôsobom – podpisom zadávateľa na zadávacom liste.

     b/ najneskôr do 20. 12. príslušného školského roka  zadávateľ vylúči zadanú prácu  KOP, ak rozpracovanosť práce nie je dostatočná.

      

     5/  Odovzdanie vlastného projektu (KOP)

     Práca sa odovzdá zadávateľovi do 20.2.  príslušného školského roka ( výrobok, prácu vypracovanú podľa metodiky záverečných prác zverejnenej na stránke školy )

      

     6/ Využitie  vlastného projektu (KOP)

     Práca, ktorá je spolufincovaná zo strany SPŠ Dubnica nad Váhom, musí zostať na škole po dobu 4. rokov na reprezentáciu školy. Po tejto dobe si môže autor  KOP  prevziať.

      

     7/ Témy vlastného projektu (KOP)

     Názov a obsah témy KOP sa nesmie opakovať počas 4. rokov.

      

     8/ Zrušenie vypracovania vlastného projektu (KOP)

      

     Vypracovanie KOP môže byť zrušené v  prípade,  ak absencia  žiaka v zmysle školského poriadku podľa článku 15., presahuje 30%. Vyučujúci príslušného predmetu upozorní predsedu príslušnej predmetovej komisie a zástupcu riaditeľa na túto skutočnosť. Rozhodnutie o zrušení bude na základe komisie v zložení: riaditeľ školy, predseda PK a zadávateľa práce.

      

     V Dubnici nad Váhom                                              Ing. Michal   J A N Č O

     dňa 01. 09. 2023                                                            briaditeľ školy