• Školský poriadok

     • SPŠ Dubnica nad Váhom

     • SPŠ Dubnica nad Váhom

       

      ŠKOLSKÝ PORIADOK

       

      Strednej priemyselnej školy so sídlom Dubnica nad Váhom

       

       

      P r e a m b u l a

             

      Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na škole zaväzuje riadne dochádzať do školy, a preto je povinný riadiť sa jej pokynmi a vnútorným poriadkom.

      V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti .

      Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a  Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy .

      Školský poriadok vychádza zo Zák. č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo Zák. č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a z Vyhlášky MŠVVaŠ Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov a z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.

      Školský poriadok  ďalej vychádza aj z nasledovných platných právnych dokumentov:

      • Všeobecná deklarácia ľudských práv,
      • Dohovor o právach dieťaťa prijatý Valným zhromaždením Organizácie spojených národov dňa 20. 11. 1989,
      • Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2022/2023,
      • Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike,
      • Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 - 2028 a Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2023  -  Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030,
      • Koncepcia boja proti  radikalizácii a extrémizmu do roku 2024,
      • Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028,
      • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      • Smernica MŠVVaŠ Slovenskej republiky č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach,
      • Pracovný poriadok SPŠ pre pedagogických a ostatných zamestnancoch škôl a školských zariadení, vydaný MŠ SR, platný od 10. 02. 2020,
      • Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030.

       

       

      Článok 1

      ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

       

      Tento školský poriadok pre žiakov školy vydáva riaditeľ školy v súlade so Zák.   č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poriadok určuje povinnosti a  práva žiakov  na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom. Žiak školy je povinný v zhode so svojim dobrovoľným rozhodnutím byť žiakom tejto školy a na základe jeho prijatia na štúdium dodržiavať ustanovenia tohto školského poriadku.

       

      Článok 2

      ŽIAK SA ZAVÄZUJE

       

      Na základe prijatia na štúdium na SPŠ Dubnica nad Váhom sa žiak zaväzuje:

        • pravidelne a včas sa zúčastňovať vyučovania v čase určenom podľa rozvrhu vyučovacích hodín,
        • plniť všetky povinnosti a úlohy, ktoré mu vyplývajú zo štúdia na SPŠ Dubnica nad Váhom,
        • osvojovať si všeobecné a odborné vedomosti na báze súčasného vedeckého poznania,
        • správať sa skromne a slušne podľa morálnych zásad slušného človeka, rešpektovať dobré rady rodičov a učiteľov,
        • pričiňovať sa o dobré meno a česť školy, triedy výsledkami svojej študentskej činnosti.

       

      Článok 3

      DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY

       

       1. Žiak je povinný pravidelne podľa rozvrhu vyučovacích hodín navštevovať  vyučovanie, učiť sa, aby svojím konaním čo najviac prispel k všestrannému výchovnému, odbornému a telesnému rozvoju svojej osobnosti.
       2. Na  základe požiadaviek vyučujúceho žiak používa tie učebné pomôcky, ktoré sú nutné vo vyučovacom procese. Dlhodobé neakceptovanie  vyššie uvedeného môže byť dôvodom na  prijatie príslušných výchovných opatrení zo strany vyučujúceho.
       3. Keď sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre vopred známe vážne dôvody, požiada rodič alebo zákonný zástupca žiaka o uvoľnenie z vyučovania a to:
        • na jednu vyučovaciu hodinu – vyučujúceho,
        • na jeden deň  triedneho učiteľa,
        • na viac dní – riaditeľa školy na odporúčanie triedneho učiteľa formou písomnej žiadosti  zákonného zástupcu žiaka.
       4. Keď sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť (osobne, písomne, telefonicky) triednemu učiteľovi túto skutočnosť najneskôr do 48 hodín s udaním dôvodu neprítomnosti. Po návrate žiaka na vyučovanie je žiak povinný čo najskôr predložiť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Keď neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako päť vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára alebo hodnoverný doklad o neprítomnosti. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.
       5. V prípade zdravotných ťažkostí (bolesť hlavy, zubov, nevoľnosť...) počas vyučovania – žiak bude uvoľnený, pričom zodpovednosť za žiaka preberá zákonný zástupca.

      Zákonný zástupca a plnoletý žiak je povinný oznámiť škole najneskôr do 48 hodín dĺžku trvania neprítomnosti žiaka na vyučovaní osobne alebo telefonicky triednemu učiteľovi prípadne na č. tel.: 042/4422243. Žiak po návrate do školy bezodkladne predloží triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie neprítomnosti (od lekára, od rodičov).

      1. „Neprítomnosť žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní viac ako päť dní; počet dní však určí ministerstvo školstva.
      2. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám podľa odsekov 3 až 6, pričom škola vyžaduje vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad kompetentnej inštitúcie potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
      3. Keď sa u žiaka alebo jeho rodinného príslušníka, prípadne v byte, kde býva, vyskytne nákazlivá choroba, ihneď to oznámi triednemu učiteľovi. Do školy príde iba so súhlasom úradného lekára.
      4. Keď žiak reprezentuje školu na rôznych podujatiach (šport, kultúra a pod.), oznámi vopred triednemu učiteľovi neprítomnosť a vyžiada si súhlas na akciu podľa čl. 3 ods. 3 školského poriadku. Bez súhlasu sa nemôže akcie zúčastniť.
      5. Keď žiak reprezentuje inú organizáciu na nejakom podujatí, je organizácia povinná vyžiadať si písomne súhlas od vedenia školy s presným udaním dôvodu a dĺžky neprítomnosti žiaka na vyučovaní, najneskôr tri dni pred začiatkom neprítomnosti. Uvoľnenie žiaka z vyučovania môže byť podmienené jeho dobrými študijnými výsledkami a súhlasom riaditeľa školy.
      6. Keď žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, sa nezúčastnil na vyučovaní v trvaní najmenej jedného týždňa bez platného ospravedlnenia a keď do desiatich dní po doručení výzvy riaditeľa školy nenastúpi na vyučovanie, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal.
      7. Prerušiť alebo zanechať štúdium môže iba žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku a to na základe písomnej žiadosti alebo oznámenia riaditeľovi školy. Keď je žiak maloletý, je potrebný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu žiaka.
      8. Zmena študijného odboru alebo prestup na inú strednú školu sa povoľuje na žiadosť žiaka alebo jeho rodičov (zákonného zástupcu), s udaním dôvodov.

       

      Článok 4

      STAROSTLIVOSŤ O ZOVŇAJŠOK

       

       1. Žiak je povinný prísť na vyučovanie včas v primeranom slušnom oblečení, čisto a vkusne upravený, bez výstredností v úprave zovňajšku. Dodržiava hygienické zásady.
       2. Žiakom sa zakazuje nosiť  v škole a na školských akciách odevy s nápismi a grafickými znakmi (v akomkoľvek jazyku) vyjadrujúcimi vulgarizmy a propagujúcimi násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty a iné konanie, smerujúce k porušovaniu ľudských práv.
       3. Pred vstupom do jednotlivých budov školy si žiak očistí obuv, prezuje sa do hygienických prezuviek v príslušnej šatni a odloží si vrchný odev. V šatni dbá na hygienu, čistotu a poriadok.
       4. Na dielenskom vyučovaní používa pracovný odev podľa pokynov vyučujúceho. Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci preoblečú do cvičebného úboru podľa pokynov vyučujúcich telesnej výchovy.
       5. Na laboratórnych cvičeniach žiak používa pracovný plášť podľa pokynov vyučujúceho.
       6. Žiak je povinný udržiavať si oblečenie v čistote.

       

      Článok 5

      PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY

       

      1. Každému žiakovi školy je pridelený a vydaný jedinečný identifikačný kód zapísaný do elektronického kľúča. Žiaci sú povinní pri príchode do školy sa zapísať, rovnako pri odchode zo školy sa odpísať v elektronickom systéme evidencie dochádzky žiakov načítaním identifikačného kódu elektronického kľúča do čítacieho zariadenia formou bezprostredného priloženia. V prípade zabudnutia vykonania zápisu je potrebné vykonať zápis neodkladne. V prípade zabudnutia elektronického kľúča je potrebné ohlásiť zabudnutie kľúča triednemu učiteľovi. V prípade straty alebo odcudzenia elektronického kľúča je potrebné túto skutočnosť neodkladne nahlásiť zástupcom riaditeľa školy. Vydanie nového elektronického kľúča je spoplatnené sumou 10,- EUR.
      2. Žiakom sa zakazuje poskytovať svoj kľúč inej osobe, prísne sa zakazuje vykonávať úpravy a zmeny na elektronickom kľúči a čítacom zariadení.
      3. Pri opakovanom nepoužití elektronického kľúča počas školského roka, môžu byt' študentovi uložené výchovné opatrenie (napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania).
      4. Žiaci sú povinní prísť do školy 15 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny, po odložení vrchného odevu a preobutí sa nastúpia do svojich tried tak, aby 10 min. pred začiatkom vyučovania zaujali svoje miesto v laviciach. Po chodbách a schodištiach sa pohybujú po pravej strane  a sú povinní dbať o bezpečnosť.
      5. Cestou do školy sú povinní v dopravných prostriedkoch správať sa slušne, dodržiavať pokyny zamestnancov ŽSR, autobusovej dopravy, k starším a chorým osobám sú všestranne nápomocní.
      6. Hlavný vchod školy sa otvára o 06.30 hod., zatvára o 17.00 hod. a v prípade potreby o 18.00 hod. V mimo vyučovacom čase sa žiak môže zdržiavať v budovách školy len s vedomím zamestnancov školy.
      7. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania využíva žiak na prípravu na vyučovanie. Tento čas nevyužíva na vypracovanie písomných a grafických domácich úloh. Nehlučne očakáva začiatok vyučovania.
      8. Žiak si prináša na vyučovanie učebnice, zošity a ostatné školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich. Pred vyučovacou hodinou je povinný si pripraviť, čo bude na danom predmete potrebovať.
      9. O oslobodení žiaka od účasti na vyučovaní povinného alebo voliteľného predmetu, prípadne telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorého predmetu podľa vyjadrenia dorastového lekára rozhodne riaditeľ školy písomne a to do 30. septembra bežného školského roka.
      10. Žiak oslobodený od vyučovania daného predmetu je povinný sa zdržiavať so svojou triedou alebo skupinou podľa pokynov vyučujúceho.

       

      Článok 6

      SPRÁVANIE ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ

       

      1. Žiaci v triedach sedia v laviciach podľa zasadacieho poriadku, ktorý určí triedny učiteľ alebo príslušný vyučujúci. Zasadací poriadok je umiestnený v každej triede na pracovnom stole vyučujúceho.
      2. Pri príchode vyučujúceho (alebo inej dospelej osoby) do triedy alebo pri jeho odchode z triedy sa žiaci postavia. Postavením sa pozdravia tiež každému vyučujúcemu alebo dospelej osobe, ktorá v priebehu vyučovania vstúpi do triedy.
      3. Počas vyučovacej hodiny žiaci aktívne spolupracujú s vyučujúcim. Keď chce žiak odpovedať alebo sa niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Pri rozhovore s vyučujúcim a pri odpovedi sa slušne postaví, odpovedá zrozumiteľne, spisovne, správne a dostatočne nahlas.
      4. Žiak počas vyučovania nesmie rušiť akýmkoľvek spôsobom činnosť vyučujúceho alebo spolužiakov. Správa sa disciplinovane, neruší spolužiakov, našepkávaním, napomáhaním a iným spôsobom. Konzumácia jedál a nápojov počas vyučovania nie je dovolená.
      5. Keď sa žiak nepripravil na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. Zameškané učivo je povinný v najkratšom čase si osvojiť.
      6. Na činnostiach vyučovacieho charakteru, akými sú prax, exkurzie, zájazdy, výlety, výchovno-výcvikové lyžiarske, plavecké kurzy, kurz ochrany života a zdravia a iné kurzy, náučné vychádzky, brigády a pod., sú žiaci povinní riadiť sa pokynmi vyučujúcich a dozor konajúcich. Bez ich vedomia sa nevzďaľujú od ostatných žiakov alebo určeného miesta. Na týchto podujatiach je žiak povinný:
        • dostaviť sa načas na miesto určenia,
        • spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa,
        • bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu,
        • dodržiavať bezpečnostné a iné predpisy podľa pokynov vyučujúcich.
      7. Na školských a mimoškolských súťažiach sa žiak pričiňuje o dobré meno a česť školy, triedy tým, že uplatňuje svoje nadanie a schopnosti i fyzickú zdatnosť, pričom vždy vystupuje slušne.
      8. Na vyučovanie nepovinných predmetov sa žiak prihlasuje písomne na začiatku školského roka a je povinný sa ho zúčastňovať po celý školský rok.
      9. V škole sa netoleruje žiadna forma šikanovania a arogancie. Každý žiak je povinný rešpektovať iného človeka bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, sociálny status, náboženstvo či postihnutie. V prípade akejkoľvek formy šikanovania žiak ponesie dôsledky, vrátane vylúčenia alebo v závažnejších prípadoch aj podania trestného oznámenia.
      10. Žiaci sú povinní šetriť svoj a školský majetok. Pri úmyselnom poškodení školského majetku sú povinní   uhradiť vzniknutú  škodu.
      11. Počas prestávok, vrátane vyučovania, je vzhľadom na podmienky a umiestnenie  školy  zakázané opúšťať budovy školy, správať sa nemiestne, hlučne a znečisťovať akýmkoľvek spôsobom pracovné i životné prostredie školy i jej okolie. Počas prestávok sa žiaci riadia pokynmi dozor konajúcich učiteľov.
      12. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho trvalého, alebo  prechodného bydliska, prípadne iné zmeny v základných osobných údajoch.
      13. Zanechať štúdium alebo prestúpiť do inej triedy alebo školy môže žiak len na základe písomne zdôvodnenej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu a so súhlasom riaditeľa školy. V tomto prípade vráti žiak všetky zapožičané učebnice a ostatné náležitosti škole, vyrovná všetky podlžnosti a predloží tzv. výstupný list, kde bude mať písomne tieto skutočnosti od zodpovedných pracovníkov tejto školy potvrdené.
      14. Prehľad o vyučovacích hodinách (rozvrh hodín) oznamuje žiakom triedny učiteľ včas a priebežne ich taktiež včas oboznamuje so zmenami (web stránka školy).
      15. Do pracovne riaditeľa školy vstupuje žiak po predchádzajúcom ohlásení sa na sekretariáte školy.
      16. Do zborovne a kabinetov vstupuje žiak len na výslovné pozvanie učiteľa.
      17. Na každý týždeň určuje triedny učiteľ v triede dvoch týždenníkov. Žiak je povinný funkciu týždenníka vykonávať podľa pokynov a povinností, ktoré pre týždenníkov určuje čl. 7 školského poriadku.
      18. Žiak je povinný dbať na bezpečnostné predpisy tak, aby chránil zdravie svoje a všetkých pracovníkov školy. Je povinný pri zistení nedostatkov alebo príčin porušenia týchto predpisov hlásiť túto skutočnosť pracovníkom školy. V prípade ohrozenia zdravia ihneď privolá pomoc. Úraz alebo ohrozenie zdravia hlási ihneď na sekretariáte riaditeľa školy.
      19. Žiak môže nosiť do školy cenné predmety a väčšiu sumu peňazí len na vlastné riziko.
      20. Počas vyučovania žiak nepoužíva žiadne nahrávacie prístroje a iné telekomunikačné prostriedky.
      21. Žiak nenosí do školy predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie jeho samého a ostatných žiakov, ako aj ich morálku.
      22. Žiakovi je zakázané prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie jeho samého a ostatných žiakov, ako aj ich morálku (alkoholické nápoje, drogy, omamné látky, jedy, prekurzory, ...).
      23. Žiak sa nepohybuje po budove školy s pokrývkou hlavy a nesedí takto na vyučovaní.
      24. Žiak je povinný pred začiatkom vyučovacej hodiny uviesť mobilný telefón  do letového režimu a umiestniť ho do príslušného boxu určeného na mobilné telefóny, ktorý sa nachádza v každej triede a učebni. Žiak môže mať mobilný telefón pri sebe a použiť ho len so súhlasom vyučujúceho a iba vo výnimočných prípadoch, ako sú napríklad vážne zdravotné problémy, rodinné záležitosti atď..

       

      Článok 7

      POVINNOSTI  TÝŽDENNÍKOV

       

      1. Týždenníci sa na vyučovanie dostavia 15 min. pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny.
      2. Pripravujú na každú vyučovaciu hodinu kriedu, čistú tabuľu a pomôcky a priebežne sa starajú o čistotu tabule a jej okolia.
      3. Dbajú, aby sa nepoškodil inventár triedy a aby nedochádzalo k znečisťovaniu prostredia triedy. Prípadné poškodenie inventára počas vyučovania alebo pred ním hlásia ihneď triednemu učiteľovi.
      4. Počas prestávok sú zodpovední za poriadok v triede, čistotu a vyvetranie miestnosti.
      5. Na začiatku každej vyučovacej hodiny jeden z nich oznamuje vyučujúcemu mená všetkých neprítomných žiakov.
      6. Keď má vyučujúci po zazvonení na vyučovaciu hodinu meškanie 5 min. je týždenník povinný ohlásiť jeho neprítomnosť zástupcovi riaditeľa školy alebo riaditeľovi školy za účelom zabezpečenia vyučovania.
      7. Keď nie je ani jeden z určených týždenníkov prítomný na vyučovaní, preberá túto povinnosť ďalší žiak podľa pokynov triedneho učiteľa.
      8. Po skončení vyučovania týždenníci odchádzajú poslední. Sú povinní skontrolovať úplnosť inventára resp. jeho poškodenie, zistené nedostatky hlásiť triednemu učiteľovi alebo školníkovi. Dozerajú na to, aby žiaci zdvihli svoje stoličky na lavice dohodnutým spôsobom a aby nezanechávali za sebou nečistoty. Zotrú tabuľu mokrou špongiou dočista. Triedny učiteľ môže týždenníkov poveriť aj inými úlohami súvisiacimi so zabezpečením vyučovacieho procesu.

       

       

      Článok 8

      SPRÁVANIE ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKY A CEZ VOĽNÝ ČAS

       

      1. Počas malých prestávok žiaci neopúšťajú svoje triedy zbytočne. Potrebné veci si zariadia tak, aby nemuseli odchádzať z vyučovania. Nezdržiavajú sa na chodbe, nenavštevujú iné triedy.
      2. Keď sa žiaci majú premiestniť cez prestávku do inej učebne, laboratória alebo dielní, urobia to nehlučne a tak, aby včas zaujali svoje miesta a očakávali pripravení začiatok vyučovacej hodiny.
      3. Úradné veci si žiaci vybavujú v kanceláriách školy len v čase úradných hodín, ktoré sú verejne vyznačené.
      4. Žiakom sa zakazuje hrať počas prestávok hazardné hry (karty), hry o peniaze a cenné predmety, fajčiť (alebo akýmkoľvek iným spôsobom požívať tabak, alebo iné psychotropné látky a elektronickú cigaretu) v priestoroch školy, soc. zariadeniach a v celom areáli školy.
      5. Správanie žiakov v škole cez prestávky a mimo nich i cez voľný čas bližšie stanovujú „Zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci pre žiakov Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom“, ktoré žiaci po oboznámení sa s nimi potvrdia svojím podpisom (príloha č. 1).

       

      Článok 9

      ŠIKANOVANIE

       

      1. Žiakom sa zakazuje uskutočňovať, podnecovať a podporovať akékoľvek formy šikanovania v škole a aj mimo školy.
      2. Šikanovanie je opakované a zámerné správanie agresora (jednotlivca alebo skupiny), ktorý zneužíva svoju moc nad obeťou a ktorého cieľom je vysmievať sa inej osobe, vedome jej ubližovať a spoločensky ju ponižovať.
      3. Žiakom sa zakazuje uskutočňovať a podporovať aj šikanovanie voči iným osobám v elektronickej forme v škole a aj mimo školy, ako sú:

      -   kyberšikanovanie (elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing) je forma šikanovania, pri ktorej sa na šikanovanie používajú informačné sieťové technológie a prostredia a realizuje sa vo virtuálnom prostredí, predovšetkým internetu, hlavne v sociálnych sieťach a cez elektronickú poštu (zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty),

      -  kybernetické prenasledovanie (on-line prenasledovanie, cyberstalking) je neustále sledovanie niekoho vo virtuálnom prostredí, často spojené s obťažovaním, vyhrážaním a zastrašovaním,

      -    happy slapping sú násilné alebo sexuálne útoky na obete, ktoré sú natáčané na mobilný telefón a videá sa rozposielajú posielajú elektronickou poštou alebo zverejňujú na internete. 

       

      Článok 10

      OSLOVENIE A POZDRAVY

       

      1. V priestoroch školy sú žiaci povinní zdraviť pedagogických a nepedagogických zamestnancov a iných dospelých bežným pozdravom.
      2. Pri oslovení žiak používa oslovenie „pán"," pani“ a to v spojení s funkciou, ktorú na škole daná osoba vykonáva napr. pán učiteľ, pán inžinier, pani školníčka, pani sekretárka a pod.
      3. Žiakom sa zakazuje používať vulgárne výrazy a nadávky.

        

      Článok 11

      STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLSKÝ MAJETOK POMÔCKY A UČEBNICE

       

      1. Žiak je povinný šetriť veci a majetok svoj vlastný, školský, majetok spolužiakov, učebnice, učebné pomôcky, zariadenie laboratórií, školských dielní, budovy a ostatný majetok.
      2. Každý žiak je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil svojou nepozornosťou, nedbanlivosťou či úmyselne. Žiak alebo zákonný zástupca žiaka je povinný škodu nahradiť v plnej výške podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. V prípade  neodôvodneného poškodenia, škodu nahradia žiaci príslušnej triedy.
      3. V učebniach a školských i verejných priestoroch každý žiak zachováva čistotu a udržuje poriadok. Svoje osobné veci má dobre uložené v prenosnej taške, čím zabraňuje ich strate a krádeži.
      4. Žiakom sa zakazuje znečisťovať a rôznymi kresbami, rytinami a podobne znehodnocovať školské lavice. Poškodenie nábytku a zariadenia školy je žiak alebo jeho zákonný zástupca povinný uhradiť. Žiaci musia dbať na primeranú výzdobu tried (nástenky s vhodným a primeraným obsahom).
      5. Žiak nemôže nešetrne manipulovať s dverami (násilne kopať do dverí, búchať dverami, uzamykať dvere na WC bez odôvodnenia), oknami a žalúziami na oknách  (násilne otvárať okná,  nešetrne zaobchádzať s kľučkami na oknách a násilne manipulovať so žalúziami na oknách)
       1. Žiak nemôže  bezdôvodne manipulovať s ventilmi ústredného kúrenia, poistkami hasiacich prístrojov, s vypínačmi a krytmi elektrických rozvádzačov umiestnených na chodbách školy.
       2. Žiak, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, závažne porušuje Školský poriadok.

       

      Článok 12

      PRÁVA ŽIAKOV 

       

      Všetci žiaci (aj tí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) majú právo:

       • na vzdelanie,
       • na slobodu prejavu,
       • na názor,
       • aby nebol diskriminovaný,
       • na slobodu myslenia, svedomia, náboženstva,
       • na informácie,
       • na objektívne hodnotenie,
       • na ochranu zdravia,
       • na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, využívaním a zanedbávaním,
       • na ochranu súkromia, cti a povesti,
       • na ochranu a pomoc,
       • na pokojné zhromažďovanie sa a združovanie,
       • na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti, slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti,
       • na ochranu pred drogovými závislosťami,
       • na spravodlivý proces,
       • na multikultúrne prostredie.
      1. Každý žiak školy má právo zaujímať sa a poznať náplň učebných osnov jednotlivých učebných predmetov a s tým súvisiacich skutočností.
      2. Každý žiak školy má právo konštruktívnej kritiky všetkého čo sa týka učebného a spoločenského procesu na škole. Svoje pripomienky však musí predniesť slušne a v mimovyučovacom čase alebo čase určenom úradnými hodinami, dbať na to, aby zachoval zásady etiky. Toto právo má aj zákonný zástupca žiaka.
      3. Žiak má právo na verejnú klasifikáciu svojich učebných aktivít a pracovných výsledkov. Má právo vedieť výsledok hodnotenia so zdôvodnením od vyučujúceho.
      4. Žiak má právo byť poučený o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a doplňovacích pokynov vyučujúcimi a ostatnými pracovníkmi školy. O predpisoch musí byť včas poučený a svojím podpisom sa zaväzuje k ich dodržiavaniu.
      5. Každý žiak školy má právo osobného rozhovoru s riaditeľom školy vo veciach súvisiacich s jeho osobnými alebo všeobecnými študijnými problémami.

       

      Článok 13

      SPRÁVANIE ŽIAKOV MIMO VYUČOVANIA

       

      1. Žiak zodpovedá škole za svoje správanie a dodržiavanie školského poriadku aj mimo školy a to v dňoch voľna a v priebehu školských prázdnin.
      2. V hromadných dopravných prostriedkoch sa žiak správa disciplinovane. K iným osobám je vždy zdvorilý, v prípade potreby im pomáha, dáva prednosť starším aj pri nastupovaní do dopravného prostriedku. Na uliciach rešpektuje dopravné predpisy.
      3. Mimovyučovací čas žiak využíva najmä na regeneráciu svojich telesných a duševných síl a na prípravu na vyučovanie.

       

           Článok 14

              OPATRENIA VO VÝCHOVE

        

      Opatrenia vo výchove a hodnotenie správania žiaka vychádzajú z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

      Opatreniami vo výchove  žiakov  sú :

      1. Pochvala triednym učiteľom
        • za výborný prospech (prospel s vyznamenaním,  prospel veľmi dobre),
        • za vzornú dochádzku (do 8 vymeškaných ospravedlnených hodín za polrok školského roka),
        • za reprezentovanie školy (na návrh vyučujúceho),
        • za príkladné slušné správanie, pozitívny vzťah ku škole (udeľuje sa spravidla na triednickej hodine).
      2. Pochvala riaditeľom školy
        • za výborný prospech   (prospel s vyznamenaním za obidva polroky školského roka),
        • za výborný prospech a vzornú dochádzku (prospel s vyznamenaním a ak súčasne vymeškal najviac 8 ospravedlnených hodín za polrok školského roka),
        • za úspešnú reprezentáciu školy,
        • za výnimočný výkon pri záchrane života alebo majetku, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou  (udeľuje sa spravidla na zhromaždení školy).
      3. Napomenutie triednym učiteľom
      • za výrazné zhoršenie prospechu žiaka  (na podnet vyučujúceho),
      • za menej závažné priestupky (neskoré príchody na vyučovanie, neplnenie povinností týždenníka, chýbajúce učebnice a učebné pomôcky, športový úbor a obuv na telesnú výchovu, neprezúvanie sa, svojvoľný odchod z vyučovania a prestávok, neodloženie mobilného telefónu do priečinku, vyrušovanie   a nevhodné správanie sa na vyučovaní,
      • za  1 neospravedlnenú hodinu,
      • za  nevykonané zápisy v elektronickej evidencii dochádzky.
       1. Pokarhanie triednym učiteľom
        • za opakujúce sa menej závažné priestupky po napomenutí, za 2 - 4 neospravedlnené hodiny,
        • za nenosenie úboru na hodiny telesnej výchovy a pracovného odevu po dvoch upozorneniach príslušným učiteľom,
        • za nerešpektovanie pokynov učiteľov a pracovníkov školy,
        • za nevhodné jednorazové správanie sa voči spolužiakom, nesúce známky hrubosti, agresivity, ponižovania, prejavy vulgárnosti slovom, gestom, písmom alebo obrazom,
        • za použitie mobilného telefónu a iných telekomunikačných prostriedkov na vyučovaní bez povolenia vyučujúceho, 
        • za  nevykonaných zápisov v elektronickej evidencii dochádzky.
       2. Pokarhanie  riaditeľom školy
        • ukladá riaditeľ školy na návrh vyučujúceho alebo triedneho učiteľa (majstra odborného výcviku)  za jeden závažnejší priestupok (podvádzanie, falšovanie dokladu a podpisu, fajčenie v priestoroch školy a odborného výcviku, prinášanie a konzumovanie alkoholu a škodlivých látok do školy a na školské akcie a pod.) alebo za opakované dopúšťanie sa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku aj napriek predchádzajúcim upozorneniam a vykonaným disciplinárnym opatreniam triedneho učiteľa,
        • za 5 - 8 hodín neospravedlnenej absencie,
        • za  12 nevykonaných zápisov v elektronickej evidencii dochádzky,
        • za úmyselné poškodzovanie školského majetku a zariadení.
       3. Zníženie známky zo správania na stupeň 2  (uspokojivé)
        • za závažnejší priestupok alebo ak sa žiak opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku aj napriek predchádzajúcim upozorneniam a vykonaným disciplinárnym opatreniam, za dokázané plagiátorstvo, za porušenie pravidiel písomného skúšania a za použitie mobilného telefónu a iných telekomunikačných prostriedkov na všetkých formách skúšania bez povolenia vyučujúceho,
        • za  9 - 20 neospravedlnených hodín,
        • za opakované porušenie zákazu fajčenia v škole, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou.
       4. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé)
        • ak sa žiak dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov,
        • za  21 – 35 neospravedlnených hodín,
        • za krádež,  
        • za falšovanie dokumentov,
        • za úmyselné ublíženie na zdraví,
        • za šikanovanie a vydieranie,
        • za vandalizmus,
        • za opakované používanie alkoholických nápojov,
        • za používanie drog a omamných látok v priestoroch školy,
        • prejavy správania vedúce k zneváženiu školy a poškodeniu mena školy na verejnosti.
       5. Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé )
        • ak správanie žiaka je v rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb, dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov, zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu,
        • za veľmi vážne porušenie školského poriadku podľa posúdenia pedagogickej rady,
        • za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
        • za opakované porušovanie školského poriadku (alkohol, drogy, omamné látky...), ak je evidentné, že žiak pokračuje v týchto činnostiach a ak zlyhali všetky ostatné opatrenia vo vzťahu k dotyčnému žiakovi,
        • za čin, za ktorý bol žiak trestne stíhaný a právoplatne odsúdený,
        • znížená známka zo správania 4. stupňa spravidla znamená vylúčenie žiaka zo štúdia.
       6. Podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia
        • ukladá riaditeľ školy žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, po prerokovaní závažnosti jeho previnenia na pedagogickej rade.

       

                  Všetky opatrenia vo výchove udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy preukázateľne (aj prostredníctvom triedneho učiteľa) ich zákonným zástupcom. Pochvaly a výchovné opatrenia  zapíše triedny učiteľ do katalógového listu  žiaka.

                  Opatrenia vo výchove sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o skutku žiaka  dozvedel  príslušný pedagogický pracovník, najneskôr však do jedného roka, kedy sa žiak skutku dopustil.

                  V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v tejto lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia alebo niekoľko opakujúcich sa priestupkov, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.

       

      Článok 15

      KOMISIONÁLNE  SKÚŠKY

       

      Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v prípade, keď to stanovuje §57 Zák. č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledovne:

      a)    ak vykonáva rozdielovú skúšku  ak prestúpi z inej školy, po štúdiu v zahraničí a i.,

      b)    ak je skúšaný v náhradnom termíne,

      c)    ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,

      d)    ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

      e)    ak vykonáva opravné skúšky (najviac z 2 predmetov),

      f)     v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu  v stredných školách,

      g)    v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

      h)    v  štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov pri plnení osobitného spôsobu školskej  

             dochádzky,

      i)     pri individuálnom vzdelávaní podľa § 24,

      j)     ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie  na konci prvého alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.              

      Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení či nepovolení, proti ktorému sa možno odvolať do 15 dní od jeho doručenia. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa do 3 dní,  sa klasifikuje pôvodne dosiahnutým stupňom prospechu. Ak žiak nevykonal úspešne komisionálnu opravnú skúšku, prípadne ak neprospel z jedného alebo z dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti povoliť opakovať ročník. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná, skladá sa z predsedu (spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený  učiteľ), skúšajúceho učiteľa (spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet) a prísediaceho, ktorý má aprobáciu alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok skúšky vyhlási predseda komisie skúšanému žiakovi , a pokiaľ je žiak neplnoletý, aj jeho zákonnému zástupcovi  v deň konania skúšky. Tento výsledok je konečný a ďalšie preskúšanie žiaka už nie je možné . Riaditeľ školy môže nariadiť na podnet vyučujúceho  preskúšanie, ak absencia žiaka na vyučovaní v klasifikačnom období (na polroku alebo na konci II. polroku) presahuje 30% vyučovacích hodín predmetu.

       

      Článok 16

      DIELENSKÝ PORIADOK

       

      1. Dielenské vyučovanie je rovnocenné s teoretickým vyučovaním a vzťahujú sa preto k nemu všetky nariadenia tohto poriadku. Žiak si dielenským vyučovaním doplňuje svoje teoretické vedomosti.
      2. Vyučovanie v školských dielňach sa uskutočňuje v priestoroch na to určených. Žiaci školy  rešpektujú pokyny vnútorného poriadku dielní.
      3. Pred začiatkom dielenského vyučovania sa žiaci preoblečú do vhodného odevu a podľa predchádzajúcich pokynov vyučujúceho sa dostavia na pracoviská, cestou ktorú im určí vyučujúci. Žiak sa zdržiava v priestoroch dielní len v čase vyučovania.
      4. Pracovné pomôcky a potreby žiaka využíva podľa pokynov vyučujúceho. Je povinný dbať o ich šetrenie a zodpovedá za ich stratu. Stratené, alebo inak nedbanlivosťou poškodené nástroje a pomôcky je povinný nahradiť. Každé poškodenie nástroja, stroja alebo zariadenia, je žiak povinný hlásiť okamžite vyučujúcemu.
      5. Učiteľ prideľuje žiakom prácu. Bez pokynu vyučujúceho nesmie žiak pracovať, zapínať stroje a zariadenia. Žiak sa musí venovať jemu pridelenej práci a dbať o poriadok a čistotu počas vykonávanej činnosti.
      6. Pri práci dbá o dodržiavanie bezpečnostných predpisov a pokynov vyučujúceho.
      7. Učiteľ je povinný žiakov poučiť o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nebezpečenstva úrazov na daných pracoviskách a zariadeniach dielní. Poučí ich o organizácii práce v dielňach a ich správaní sa počas vyučovania. Žiaci budú na začiatku školského roka poučení o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo potvrdia svojím podpisom v záznamoch o poučení, ktoré sú zhromaždené  u vedúceho dielní.

       

      Článok 17

      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

       

      1. Ak žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku, vymešká v mesiaci viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín, v zmysle Zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 11, škola zabezpečí ohlasovaciu povinnosť obecnému úradu v mieste trvalého bydliska rodičov a Úradu  práce, sociálnych vecí a rodiny.
      2. Ak žiak vymešká viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6 a v súlade s § 37 Zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      3. V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenie riaditeľa školy podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods.1 písm. d) Zák. č. 300/2005  Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
      4. Tento školský poriadok je platný od 1. septembra 2023.
      5. Zmeny a doplnky v školskom poriadku vydáva riaditeľ školy  vo forme číslovaných dodatkov.
      6. Práva ustanovené týmto poriadkom sa zaručujú každému žiakovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenom osobitným predpisom[1]).

        

      V zmysle § 153 ods. 1 Zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol školský poriadok prerokovaný s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.

       

      Rada školy súhlasí s vydaním tohto školského poriadku.

       

       

      Rada školy – predseda:                                                               Mgr. Tomáš Pupák

       

       

       

       

       

                              

      V Dubnici nad Váhom  1. septembra 2023                                 Ing. Michal    J A N Č O

                                                                                                                   riaditeľ školy 

       

       

       

      Príloha č. 1

      Zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci pre žiakov Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom

       

      1. Každý žiak (žiačka) je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy, chrániť si svoje zdravie a tiež zdravie a bezpečnosť svojich spolužiakov.
      2. Všetci žiaci povinne dodržiavajú hygienické zásady a poriadok v učebniach, laboratóriách, na chodbách, vo WC a všade, kde sa zdržujú v areáli školy.
      3. Je povinnosťou všetkých žiakov všímať si bezpečnostné tabule, plagáty a bezpečnostné symboly v budovách školy a verejných budovách mesta a riadiť sa ich návodmi a pokynmi.
      4. Žiaci dochádzajú na vyučovanie včas a slušne oblečení. Prikazuje sa žiakom prichádzať do školy cez vchody určené riaditeľom školy.
      5. V záujme zabezpečenia plynulého a nerušeného priebehu vyučovacieho procesu, musia byť objekty školy po začiatku vyučovania uzatvorené.
      6. Úprava vlasov má byť taká, aby neprekážala bezpečnej práci. Obuv a prezuvky majú byť vhodné a bezpečné.
      7. Žiakom školy je zakázané požívať narkotiká, drogy, prípadne ich rozširovať iným. Zistené prípady sa budú riešiť v spolupráci s políciou.
      8. Všetkým žiakom je zakázané požívať alkoholické nápoje počas štúdia na škole, navštevovať hostince a zábavné podniky.
      9. Žiakom školy je zakázané fajčiť a  akýmkoľvek iným spôsobom požívať (tabak, alebo iné psychotropné látky a elektronickú cigaretu) v priestoroch školy i mimo nej. Tento zákaz platí aj pri činnostiach organizovaných školou.
      10. Počas veľkej prestávky sa odporúča zdržiavať sa v priestore jednotlivých tried, neodhadzovať po chodbách žiadne odpadky. Zakazuje sa žiakom utekať po chodbách, schodoch a bez povolenia počas vyučovacej doby opustiť budovu školy. Na chodbách a schodoch sa pohybovať po pravej strane.
      11. Do školy a na podujatia organizované školou je tiež zakázané prinášať a používať veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať ostatných žiakov pri vyučovaní.
      12. Pri cestovaní a dochádzke do školy je povinnosťou žiakov dodržiavať dopravné predpisy. V dopravných prostriedkoch sa musia chovať slušne, disciplinovane a podľa potreby uvoľniť miesto na sedenie chorým a starším osobám. Pri prechádzaní akejkoľvek cesty musia žiaci ísť po dopravnom značení „zebra“. Pri akejkoľvek účasti v dopravnej situácii nepoužívať slúchadlá.
      13. Vyžaduje sa, aby žiaci na hodiny telesnej výchovy nastupovali na dohodnutom mieste a čakali ďalšie pokyny vyučujúceho. Počas neprítomnosti vyučujúceho nevykonávajú žiadnu činnosť, pri ktorej by mohlo prísť k úrazu.
      14. V laboratóriách, dielňach, učebniach pri skupinovom vyučovaní sa vyžaduje vo zvýšenej miere dodržiavať zásady bezpečnostnej práce, pokyny učiteľa odborného predmetu, neprevádzkovať, nemanipulovať a neobsluhovať stroje, náradie, zariadenia a prístroje bez prítomnosti vyučujúceho. Pri prácach s technikou súvisiacou s elektrickou energiou robiť jej pripojenie a spustenie iba v zhode s požiadavkami vyučujúceho. Žiak je povinný pred pripojením akéhokoľvek elektrického zariadenia na napájacie napätie požiadať učiteľa o dovolenie. Žiak ho môže pripojiť len po kontrole učiteľom a na učiteľov výslovný súhlas. Žiak môže pracovať na strojoch a zariadeniach školy len po oboznámení s návodom na ich použitie a po poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). V prípade, že sa tak nestane, je povinný o tom informovať triedneho učiteľa a bezpečnostného technika.
      15. V školskej jedálni treba dodržiavať stanovený poriadok, pokoj, hygienické zásady a zásady správneho stolovania.
      16. Po vyhlásení poplachu, pri vzniku požiaru (podľa plánu evakuácie) žiaci ihneď opustia miestnosti, v ktorých sa zdržujú, pričom si so sebou zoberú osobné veci pod dozorom vyučujúceho.
      17. Žiakom školy sa zakazuje sedieť na parapetných doskách okien a vykláňať sa z okien.
      18. Na výletoch, brigádach a exkurziách je povinnosťou žiakov bez výhrad sa riadiť školským poriadkom a pokynmi členov pedagogického dozoru.
      19. Na škole sa netoleruje žiadna forma šikanovania a arogancie. Každý žiak je povinný rešpektovať iného človeka bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, sociálny status, náboženstvo či postihnutie. V prípade akéhokoľvek šikanovania žiak ponesie dôsledky, vrátane vylúčenia alebo v závažnejších prípadoch aj podania trestného oznámenia.
      20. Žiak môže nosiť do školy cenné predmety a väčšiu sumu peňazí len na vlastnú zodpovednosť.
      21. Počas vyučovania má žiak vypnutý mobil a nepoužíva ani žiadne nahrávacie prístroje.
      22. V prípade vzniku úrazu (školského aj mimoškolského) je žiak povinný hlásiť triednemu učiteľovi a bezpečnostnému technikovi.

       

       

      Príloha č. 2

      Hodnotenie a klasifikácia správania

       

      Stupňom 1: veľmi dobré, ak žiak dodržiava ustanovenia školského poriadku a riadi sa ním.

      Stupňom 2: uspokojivé, ak sa žiak dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku (viď strana 10, článok 14, odsek 6).

      Stupňom 3: menej uspokojivé, ak sa žiak dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov (viď strana 10, článok 14, odsek 7).

      Stupňom 4: neuspokojivé, ak správanie žiaka je v rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu (viď strana 11, článok 14, odsek 8).

       

       

      Príloha č. 3

      Organizácia vyučovacieho dňa

       

      1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý  žiak  a  každý pedagogický zamestnanec.
      2. Teoretické vyučovanie sa začína spravidla o 07.50 hod. a končí  najneskôr o 14.05 hod., minimálne 10 minút   pred jeho začiatkom musí byť žiak  v triede.  

                                     

      Organizácia vyučovania a prestávok  na teoretickom vyučovaní :

             

                                1. hodina                     07.00 hod.    ˗    07.45 hod.

                               2. hodina                     07.50 hod.    ˗    08.35 hod.

                                3. hodina                     08.40 hod.    ˗    09.25 hod.

                                4. hodina                     09.35 hod.    ˗    10.20 hod.

                              veľká prestávka          10.20 hod.   ˗    10.40 hod.

                                5. hodina                     10.40 hod.    ˗    11.25 hod.

                                6. hodina                     11.35 hod.    ˗    12.20 hod.

                                7. hodina                     12.30 hod.    ˗    13.15 hod.

                                8. hodina                     13.20 hod.    ˗    14.05 hod. 

                                9. hodina                     14.15 hod.    ˗    15.00 hod.

                              10. hodina                     15.05 hod.    ˗    15.50 hod.  

                              11. hodina                     15.55 hod.    ˗    16.40 hod.

                              12. hodina                     16.50 hod.    ˗    17.35 hod.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                     Ing. Michal    J A N Č O

                                                                                                              riaditeľ školy         

       

      [1]) Zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní  v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

       

       

       

       

       

       

       

      KRITÉRIÁ NA VYPRACOVANIE VLASTNÉHO PROJEKTU ( KOP )

       

      Vypracovanie vlastného projektu /KOP/ bude umožnené po splnení nasledovných kritérií:

       

      1/ Začatie vypracovania vlastného projektu (KOP):

       

      Vypracovať komplexnú odbornú prácu bude umožnené žiakom, ktorých hodnotenie z odborných predmetov na konci 2. polroku v druhom a v treťom ročníku nie je horšie ako stupeň  „dobrý“ a známka  zo správania „veľmi dobré“.

      Výnimku tvoria žiacke práce, ktoré sa umiestnili v súťažiach podporovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: SOČ, ZENIT a iné odborné vedomostné súťaže, kde sa žiaci umiestnili na prvých piatich hodnotených miestach v krajskom a celoštátnom kole.

      V špecifických prípadoch, v ktorých kvalita komplexnej  odbornej  práce bude na požadovanej úrovni, riaditeľ školy  môže určiť vykonanie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu.

       

      2/  Zadanie môže zadať len odborník v rámci študijného odboru, ktorý žiak študuje.

       

      3/  Podmienky na realizáciu vlastného projektu (KOP)

      a/ komplexná odborná práca sa zadáva na začiatku 4. ročníka, najneskôr  do 30.9. príslušného školského roku

      b/ zoznam KOP schvaľuje riaditeľ školy najneskôr do 5.10. príslušného školského  roka

      c/zadaná téma, ktorá bola schválená riaditeľom školy je nemenná a nemôže sa už meniť.

      d/realizácia KOP sa môže realizovať na dielňach, v laboratóriách a v rámci krúžkovej činnosti v popoludňajších hodinách pod odborným dohľadom.

       

      4/ Priebežná kontrola vlastného projektu (KOP)

      a/  priebežná kontrola sa vykonáva zadávateľom práce1 x za mesiac preukázateľným spôsobom – podpisom zadávateľa na zadávacom liste.

      b/ najneskôr do 20. 12. príslušného školského roka  zadávateľ vylúči zadanú prácu  KOP, ak rozpracovanosť práce nie je dostatočná.

       

      5/  Odovzdanie vlastného projektu (KOP)

      Práca sa odovzdá zadávateľovi do 20.2.  príslušného školského roka ( výrobok, prácu vypracovanú podľa metodiky záverečných prác zverejnenej na stránke školy )

       

      6/ Využitie  vlastného projektu (KOP)

      Práca, ktorá je spolufincovaná zo strany SPŠ Dubnica nad Váhom, musí zostať na škole po dobu 4. rokov na reprezentáciu školy. Po tejto dobe si môže autor KOP prevziať.

       

      7/ Témy vlastného projektu (KOP)

      Názov a obsah témy KOP sa nesmie opakovať počas 4. rokov.

       

      8/ Zrušenie vypracovania vlastného projektu (KOP)

       

      Vypracovanie KOP môže byť zrušené v  prípade,  ak absencia  žiaka v zmysle školského poriadku podľa článku 15., presahuje 30%. Vyučujúci príslušného predmetu upozorní predsedu príslušnej predmetovej komisie a zástupcu riaditeľa na túto skutočnosť . Rozhodnutie o zrušení bude na základe komisie v zložení : riaditeľ školy, predseda PK a zadávateľa práce.

       

      V Dubnici nad Váhom                                              Ing. Michal   J A N Č O

      dňa 01. 09. 2023                                                            riaditeľ školy   

       

      1) Zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní  v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.